Antwoord art 38 vragen Compensatie verloren gegane hotelkamers

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft ingevolge artikel 38 van het reglemant van orde In het kader van het raadsvoorstel ‘vaststelling ontwerp bestemmingsplan Residence Opduin’ de volgende vraag gesteld. Vraag:. Welke afspraken zijn gemaakt met projecten van soortgelijke strekking in Noordw/ijk? Doelende op verloren gegane iiotelkamers en compensade in nieuwbouwplannen? Antwoord: >> […]