De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft ingevolge artikel 38 van het reglemant van orde In het kader van het raadsvoorstel ‘vaststelling ontwerp bestemmingsplan Residence Opduin’ de volgende vraag gesteld.

Vraag:.

Welke afspraken zijn gemaakt met projecten van soortgelijke strekking in Noordw/ijk? Doelende op verloren gegane iiotelkamers en compensade in nieuwbouwplannen?

Antwoord: >>