Noordwijk – Op 4 februari jl. heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande brief aan burgemeester en wethouders gestuurd. De strekking er van is dat het college nu toch echt dringend gevraagd wordt het volledige bouwdossier van de Hotels van Oranje beschikbaar te stellen voor de gemeenteraad.

Geacht college,

Wij hebben de volgende schriftelijke vragen ex artikel 46 inzake het bouwdossier Hotels van Oranje. Deze vragen leggen wij u met een hoge urgentie voor.

-Zou u ons kunnen verklaren dat de stukken die nu ter inzage liggen met betrekking tot de Hotels van Oranje compleet danwel incompleet zijn?

-Kunt u ons toezeggen dat wij tenminste één week voor de raadsvergadering van februari a.s. kennis kunnen nemen van alle stukken in dit dossier (dus óók inclusief alle interne correspondentie)?

-Tijdens de laatste raadsvergadering deed u de mededeling dat u in dit dossier juridisch advies hebt aangevraagd.

Maar, als u niks te verbergen heeft, dan heeft  u toch helemaal geen juridisch advies nodig?  Of ziet u dat soms anders?

-Moeten deze juridische kosten gemaakt worden om de rechtszekerheid van het college te optimaliseren, of worden deze kosten gemaakt in het algemene belang van Noordwijk?
 
En zoja, kunt u dit algemeen belang dan aan de Noordwijkers uitleggen?

-Tijdens de laatste gemeenteraad deelde u ons mede de beantwoording van de brief van de Hotels van Oranje van eind december jl. mede namens de gemeenteraad te gaan doen.
 
Hoe verklaart u dit in het licht van de volgende feiten:
-de gemeenteraad is nooit bij de workshops geweest;
-de gemeenteraad beschikt niet over alle gevoerde interne communicatie;
-de dossiers zijn verre van compleet.

-Met de door u voorgenomen gezamenlijke beantwoording gaat u er impliciet vanuit dat de belangen van het college en de gemeenteraad parallel lopen.

Bent u met ons van mening dat die belangen ook weleens niet parallel lopen?

Gezien onze herhaalde roep om helderheid in dit dossier, alsmede gezien ons helaas noodzakelijke verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur,
gaan wij er vanuit dat u de antwoorden op deze schriftelijke vragen uiterlijk één week voor a.s. gemeenteraad zult geven, zodat wij desgewenst ook nog advies kunnen inwinnen teneinde met een gedegen oordeel in dit dossier te komen.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

 

Dennis Salman