Noordwijk – Gisteren heeft raadslid Dennis Salman alle raadsleden van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek onderstaande brief gestuurd. In deze brief doet hij een oproep aan de raadsleden zich tegen de praktijken van de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland uit te spreken. De Commissaris van de Koningin, de heer Franssen, stuurt namelijk aan op een fusie van de Duin- en Bollenstreekgemeenten terwijl hij daar helemaal niet over gaat. Noordwijk wacht daarom al geruime tijd tevergeefs op een vaste burgemeester.

Geachte collega,

Toen anderhalf jaar geleden als bij toverslag her en der in de Bollenstreek “waarnemende burgemeesters” verschenen en een discussie over gemeentelijke fusie werd aangekondigd, zeiden de mensen: de zaak is dus al beslist.

De “waarnemende burgemeesters” beweerden bij hoog en bij laag van niet; er zou een “open discussie” komen, een “groot avontuur” met “onvoorspelbare afloop”.

In zijn interview in het Leidsch Dagblad van vorige week (zie bijlage 1 en 2), geeft dhr. Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, eindelijk openheid van zaken. Inderdaad, de discussie deed er niet toe, evenmin als besluiten van de Gemeenteraden in de Bollenstreek. Zijn besluit staat vast, en hij zal niet aflaten eer de Bollenstreek zal overgaan tot gemeentelijke fusie, of iets dat op hetzelfde neerkomt. Tot die tijd zal hij aan procedures tot selectie van door de Kroon te benoemen echte burgemeesters niet meewerken, en blijven wat hem betreft zijn “waarnemende burgemeesters” op post.

De mensen hadden dus, anderhalf jaar geleden, groot gelijk. Achter de schermen was het besluit tot fusie al lang genomen. De zgn. vrije discussie was er voor de vorm, en dankzij de houdgreep van zijn “waarnemende burgemeesters” zou dhr. Franssen zijn zin eenvoudig doorzetten.

Hoe oneerlijk en hoe ondemocratisch dit is, hoef ik u hopelijk niet uit te leggen.

Gelukkig kunnen we in Nederland beroep doen op de regels van een democratisch bestel.

De Grondwet stelt duidelijk dat beslissingen over fusie van gemeenten niet tot de bevoegdheid van de Commissaris van de Koningin behoren.

De Gemeentewet maakt duidelijk dat de beslissing over te gaan tot selectie van een door de Kroon te benoemen burgemeester niet aan de Commissaris toekomt.

De Algemene Wet Bestuursrecht maakt duidelijk dat gebruik van een bevoegdheid voor andere doelen dan waarvoor die werd verleend, onwettig is.

Het Wetboek van Strafrecht stelt duidelijk dat het een misdrijf is door misbruik of oprekken van de eigen bevoegdheid anderen te dwingen tot een handeling die ze zelf niet wenselijk vinden.

Eigenlijk wilde ik u uitnodigen deze gegevens te overwegen, en uw positie te bepalen.

Maar gezien de ernst van situatie, kan ik het zo vrijblijvend niet aan u overlaten.

Als volksvertegenwoordiger in een democratische rechtstaat, kunt u naar mijn oordeel niet anders dan in dezen positie kiezen tegen de praktijken van dhr. Franssen en zijn “waarnemende burgemeesters”.

Het gaat om de zuiverheid van de democratische en rechtstatelijke procedures; het gaat erom dat de mensen in Nederland mogen geloven en vertrouwen dat die procedures nog gelden.

Ik roep u daarom dringend op positie te kiezen, en van zich te laten horen.

Hoogachtend,

Dennis Salman
Gemeenteraadslid Noordwijk