Noordwijk – In de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande vragen gesteld over het financieel zéér risicovolle zwembad/Middengebied dossier. Raadslid Dennis Salman is er van overtuigd, zoals ook al eerder door hem bepleit, dat hier een groot financieel drama aan zit te komen die de Noordwijkers in hun portemonnee zal treffen. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad blijven echter vertrouwen houden in de goede afloop. Wie vertrouwt U nog?

Geacht college,

In de brief van Heijmans, ontwikkelaar van het zwembadgebied, vertegenwoordigd door Stibbe Advocaten, d.d. 23 oktober jl. stelt Heijmans dat zij thans aan het heroverwegen is om de onherroepelijke bouwvergunning in uitvoering te brengen. Voorts schrijft Heijmans dat zij thans een discussie met burgemeester en wethouders heeft over de vraag of voorwaarden voor de afname van de grond zijn vervuld of niet.  

Heijmans kan zich niet verenigen in het ontwerpbestemmingsplan zoals dat nu ter inzage ligt. Ontwikkeling van woningbouw in het gebied De Nes 1 wordt hiervoor als belangrijkste argument aangevoerd.

Heijmans schrijft zelfs dat het plan Bloemenzee tot de verleden tijd behoort.

Lijst Salman Noordwijk is vreselijk geschrokken van deze berichtgeving, temeer daar wij het college bij herhaling hebben gewaarschuwd voor de rammelende contracten  en de gróte financiële risicos van het project; dit zagen wij volgens u overigens steeds verkeerd.

Wij hebben daarom aan u de volgende dringende vragen:

1.    Bent u nog steeds van mening dat de contracten met Heijmans waterdicht zijn; met andere woorden dat gemeente Noordwijk geen enkel financieel risico loopt in dit project?

2.    In hoeverre is het heroverwegen waar Heijmans op doelt met u besproken?

3.    Bent u bereid uitvoering te geven aan de wensen van Heijmans te weten:
a. het uitgeefbaar gebied als geheel op te nemen in het bestemmingsplan? 

b. het uitgeefbaar gebied als geheel te bestemmen als uitwerkingsgebied met de bestemming woningbouw? 
c. geen woningbouw mogelijk te maken op de lokatie De Nes 1?

4. Kunt u ons een inhoudelijk overzicht verschaffen van alle contacten met Heijmans sinds 16 december 2010?

Met vriendelijke groet,

Dennis Salman