In de raadscommissie van 13 november jl. heeft Lijst Salman Noordwijk zich uitgesproken tegen de plannen van de Hotels van Oranje om 2 torens van ruim 50 meter hoog op de Koningin Wilhelminaboulevard te realiseren. Hieronder treft u de door Dennis Salman uitgesproken tekst aan:

Vanavond vraagt het college ons een intentie uit te spreken over het al dan niet medewerking verlenen aan de plannen van de Hotels van Oranje. Plannen voor uitbreiding van de Hotels en de bouw van appartementengebouw, waarvan met name de hoogte van de appartementengebouwen Noordwijk op zijn grondvesten heeft doen schudden.
Laten we dit vooraf zeggen: het is fantastisch dat ondernemers, zonder gelijk en gemakkelijk vanaf de zijlijn te roepen dat ze ‘hun zakken willen vullen’, in deze tijden een nieuwe impuls aan Noordwijks meest bijzonder straat, de Koningin Wilhelminaboulevard, willen geven.
De plannen zoals die thans voor liggen zijn, zoals uit alle overlegde stukken blijkt, na jarenlang onderhandelen tot stand gekomen en met volle medewerking van het college. Er zijn gezamenlijke workshops gehouden, het college is in Rotterdam bij de stedebouwkundige van de Hotels van Oranje op bezoek geweest en wethouder De Lange heeft onlangs nog op de bijna zelf-georganiseerde informatiebijeenkomst in de Hotels een uitvoerig (om niet te zeggen langdradig) betoog voor de plannen gehouden. Vanuit de getoonde bereidheid van het college fors af te wijken van het bestemmingsplan is de Hotels van Oranje gaan rekenen en tekenen. Je zou kunnen zeggen dat dit college, de koers van het vorige college, met toen voormalig wethouder Van Rijnberk aan het roer, heeft voortgezet. Het lijkt er zelfs op dat ook Van Rijnberk er NA zijn vertrek als wethouder nog een adviesrol op nahield, zoals blijkt uit één van de bijlagen bij de stukken zoals we die vanavond bespreken, maar dat terzijde.

Kortom: het college heeft diverse toezeggingen gedaan over te bebouwen m2, waar zij nu op terug lijkt te komen.

Laten we dat met zijn allen vanavond even duidelijk vaststellen. En als we het hebben over het college, dan spreken we over de eenheid van wethouders en burgemeesters in 2 opvolgende colleges met bijna dezelfde politieke samenstelling.

Immers, o.a. in een brief van 1 februari 2010 schreef het college aan de heren eigenaars van de Hotels: “mocht het aantal m2’s van het uiteindelijk ontwerp tegen die tijd anders uitpakken, maar leiden tot een overtuigend aantrekkelijk ontwerp, dan staat de gemeente hiervoor open”.

Dit college, met daarin verantwoordelijk wethouders Van Ast en De Lange, heeft dat besluit van het vorige college, in oktober 2011 nog maar eens herbevestigd.

Des te opmerkelijker is het dat vanavond, nu half Noordwijk op de been is om zorgen te uiten over met name de hoogte van de nieuwbouw, het college zijn keutel in lijkt te trekken.  Want, het stuk lezende getuigt het nu niet van een enthousiast advies aan de raad.

En ja, Lijst Salman Noordwijk begrijpt dat wel. Lijst Salman Noordwijk begrijpt dat heel zelfs heel erg goed. Jarenlang roepen we hier dat het allemaal charmant en ingetogen moet zijn, dat we geen Scheveningse toestanden willen en ja –die 2 torens, om het even oneerbiedig te zeggen- passen die daar dan wel in? Lijst Salman Noordwijk zegt: NEE!  Hoog hoeft niet lelijk te zijn. Laat dat duidelijk zijn, maar Noordwijk heeft voor een bepaalde ruimtelijke invulling gekozen, en die is MET volledige inspraak van alle Noordwijkers, in 2005 vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan. Of we het er nu mee eens zijn of niet, dát is het beleid. Een beleid dat het college moet volgen, en een beleid dat de raad moet volgen. En áls we dan al af willen wijken van dat beleid, zouden we dat in alle gevallen moeten doen, anders passen we hap snap beleid toe, en wij dachten dat dat die periode toch echt achter ons lag.

Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vragen.

De wethouders De Lange en Van Ast zijn al 2 jaar in overleg zijn met de Hotels van Oranje. Graag van beiden daarom een antwoord:

-Klopt het dat er drie workshops met deskundigen van de gemeente en van de Hotels van Oranje zijn geweest, waaruit uiteindelijk het onderhavige open model met 2 appartementengebouwen is voortgekomen?

-En klopt het dat het College van B&W bij brief van 4 november 2011 heeft aangegeven “positief te zijn” over dit gekozen open model? Zijn er ooit maximale hoogtematen vanuit uw zijde aangegeven?

-Heeft u ooit aangegeven dat de m2’s van het NICC af zouden gaan van de eerder genoemde 26.000 m2 voor appartementen?

-Wie van u beiden heeft de supervisor  (opsteller van het beeldkwaliteitplan) Sjoerd Soeters ingeschakeld om te plannen van de Hotels te beoordelen?

-Wie van u beiden heeft de advocatenkantoren ingeschakeld voor advies?

-Wie van u beiden heeft het initiatief genomen voor de 3D montage foto’s?

-Wie van u beiden heeft de versturing van de stukken begeleid?

Dan lopen we even de beslispunten na, om ons oordeel over uw advies te uiten:

Onder 1 vraagt u ons kennis te nemen van uw voornemen om onder voorbehoud van een positief welstandsadvies positief te reageren op de verbouwplannen van de Hotels van Oranje zelf. Daar staan wij in beginsel ook positief tegenover en nemen dan ook kennis van het voornemen van het college.

Onder 2 vraagt u ons –wederom kennis te nemen- van het feit dat het principeverzoek niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Ja, dank je de Koekoek. Dat is niet nieuw. Dat wisten we al, maar we hebben inmiddels ook kennis van de toezeggingen die door het college aan de Hotels zijn gedaan. Lijst Salman Noordwijk  wil nogmaals benadrukken dat het college naar de initiatiefnemers vertrouwen heeft gewekt, terwijl zij niet eens het bevoegde orgaan was om die toezeggingen te doen.

Dat het NICC niet juridisch afdwingbaar is (onder 3), hoefde u niet juridisch te laten onderzoeken voor weer veel te veel geld, dat had ik u zelfs wel kunnen vertellen.
Overigens, blijven wij er bij dat een NICC –wanneer de markt weer aantrekt- een prachtige toevoeging zou kunnen leveren aan het congrestoerisme.

Het belangrijkste vraagt u onder beslispunt 4, die samen te vatten valt als: passen we het bestemmingsplan strikt toe, passen we het beeldkwaliteitplan toe, of passen we het beeldkwaliteitplan aan.

De keuze voor strikte handhaving van het bestemmingsplan is geen eerlijke keus. Immers, wethouder Van Ast zei afgelopen commissievergadering nog: bestemmingsplan volgt beleid en niet andersom. In die zin, is het naar alle partijen toe  het eerlijkst als we ons vanavond uitspreken voor optie 2: het volgen van het Beeldkwaliteitsplan, dus maximaal 10 bouwlagen, maar liever minder.

Nogmaals: alle Noordwijkers, inwoners en ondernemers hebben destijds hun zienswijzen over dit Beeldkwaliteitsplan kunnen uiten, en die zienswijzen zijn na zorgvuldige afweging al dan niet meegenomen in de definitieve versie van het plan. Optie 3 valt voor ons dus ook af.

Hierbij moet het ons wel van het hart dat we moeten vaststellen dat het college het Beeldkwaliteitsplan allesbehalve strikt toepast. De Noordwijkse stijl is een ruim begrip, maar bouwwerken die recent zijn toegevoegd hebben niks weg van het oorspronkelijke idee waarvan het beeldkwaliteitplan uitgaat. Een beetje flauw dus om nu wel met Soeters op de proppen te komen.

Samengevat:

Vindt Lijst Salman Noordwijk:

-dat dit college, en het vorige college, schandalig omgegaan is met de Hotels van Oranje, door toezeggingen te doen, die nu niet nagekomen lijken te kunnen worden en;

-dat dit college en het vorige college (Puur Noordwijk (en haar rechtsvoorganger Verenigd Noordwijk), VVD, CDA en de Progressieve Combinatie) schandalig omgegaan zijn met de Noordwijkers en dus verantwoordelijk zijn voor de grote ongerustheid die onder de Noordwijkers is ontstaan;

-dat de huidige plannen voor wat betreft de bouw van de appartementengebouwen te massaal (te groot en te hoog) is en Lijst Salman Noordwijk voor wat betreft de uitvoering dus kiest voor de kaders van het Beeldkwaliteitsplan.