Noordwijk – De Lijst Salman Noordwijk maakt zich grote zorgen over de woningcorporaties, en meer specifiek over de Noordwijkse Woningstichting (NWS). Veel Noordwijkers zijn voor betaalbare huisvesting immers afhankelijk van onze Woningstichting. Bovendien werken zij met ‘publiek’ geld. De schandalen rond diverse corporaties (Rochdale, SGBB, Vestia, etc) stapelen zich helaas op en steeds meer corporaties komen onder verscherpt toezicht.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het interne toezicht bij de NWS. De voorzitter van de RvC heeft hierbij een extra verantwoordelijkheid. Deze functie wordt bij de NWS vervuld door een oud top man van de zojuist genationaliseerde SNS bank. Dezelfde meneer heeft ook nog een adviesfunctie bij een Noordwijkse aannemer/projectontwikkelaar, waarmee de Noordwijkse Woningstichting in het recente verleden heeft samengewerkt.

Salman wil onder andere van burgemeester en wethouders weten of zij het vanuit haar signalerende en mede-toezichthoudende rol wenselijk vindt dat de betreffende bestuurder voorzitter blijft van de Raad van Commissarissen van de NWS. Dit in het licht van zijn voormalig bestuurderschap van de SNS die thans met veel belastinggeld moet worden gered, de oproep die landelijk is gedaan aan enkele SNS topmensen om zich terug te trekken uit bepaalde functies, en in het licht van het vermijden van een mogelijke schijn van belangenverstrengeling tussen dat lidmaatschap en het adviseurschap van een lokale projectontwikkelaar.

Dennis Salman benadrukt in zijn vragen dat hij thans geen oordeel geeft over fout of niet fout en dat hij de NWS, de directeur-bestuurder of de voorzitter van de RvC  dus ook nergens van beschuldigd.

Salman: “Het gaat de Lijst Salman Noordwijk thans slechts om het antwoord op de vragen die wij hebben. Deze vragen hebben als doel mogelijke financiële debacles te voorkomen bij onze NWS.  Wij willen onnodig forse huurverhogingen ten laste van de huurders voorkomen. En wij willen voorkomen dat er in Noordwijk geen nieuwe sociale huur- en koopwoningen meer kunnen worden gebouwd vanwege tekorten. Daarnaast hebben de Noordwijkers recht op maximale transparantie. Wij hebben het college dan ook verzocht om openbare, volledige en integere antwoorden op de vragen”.