Op 6 november 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk de onderstaande schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de gevolgen van het regeerakkoord van VVD en PVDA op de startersleningen.

Geacht college,

Per 25 april 2012 heeft de gemeenteraad een aanvullende bijdrage van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor startersleningen. Hiermee wil de gemeenteraad bereiken dat het starters mogelijk gemaakt wordt met behulp van een lening een woning te kopen en dus dat de doorstroming op de Noordwijkse woningmarkt op gang wordt gebracht. De starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie. Het beheer van de Gemeenterekening VROM starterslening is ondergebracht bij de Stichting Stimuleringsfonds Sociale Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Als gevolg van maatregelen in het nieuwe regeerakkoord heeft de SVn echter op 6 november 2012 bekend gemaakt dat zij per 14 november a.s. geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer in behandeling kan nemen. “Per 1 januari 2013 is hypotheekrente alleen nog fiscaal aftrekbaar voor leningen die maandelijks worden afgelost. Startersleningen worden weliswaar afgelost, maar niet vanaf jaar één”, aldus de SVn.

Ook de regels met betrekking tot de Nationale Hypotheek Garantie veranderen volgens het nieuwe regeerakkoord.

Lijst Salman Noordwijk heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het standpunt van de SVn om per 14 november geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer  in behandeling te nemen?;

2. Zoja, kunt u ons schetsen of dit besluit ook gevolgen heeft  voor de Noordwijkse starters die thans een aanvraag voor een starterslening hebben lopen?;

3. In aansluiting op vraag 2: hoeveel aanvragen betreft het?;

4. Kunt u ons schetsen wat de gevolgen van het besluit van de SVn zijn voor Noordwijkse starters die ná 14 november een aanvraag voor een starterslening zouden hebben willen indienen?

5. SVn heeft bekend gemaakt dat zij in afwachting is over hoe Den Haag staat tegenover een uitzondering in het Belastingplan voor de starterslening. Kunt u een inschatting maken over wanneer deze duidelijkheid verkregen wordt?;

6. Bent u bereid, eventueel in overleg met de SVn, VNG en of andere deskundige partijen, na te gaan of er, totdat duidelijkheid verkregen wordt over het Belastingplan, een tijdelijk ‘noodverband’ aan te leggen valt zodat starters ook gewoon na 14 november een aanvraag voor een starterslening kunnen indienen?;

7. Bent u bereid de Noordwijkse starters, bijvoorbeeld via de gemeentepagina en via de website, per omgaande te informeren over de actuele situatie rondom de starterslening?

8. Zijn verder de wijzigingen van de Nationale Hypotheek Garantie nog van invloed  op de Noordwijkse startersleningen, en zo ja, op welke wijze?

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman