Noordwijk – Op 1 november jl. vond de begrotingsbehandeling plaats. De inbreng van Lijst Salman Noordwijk (LSN) was de volgende:
Inbreng begroting LSN

Samen met de VVD hebben wij  een motie ingediend voor een onderzoek naar gratis wifi in de kernen van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Deze motie is unaniem aangenomen.

Ook de Lijst Salman motie voor herbevestiging van het standpunt met betrekking tot de Kroonbenoemde burgemeester is door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen. Dit betekent dat de gemeenteraad herbevestigd heeft dat zij een Kroonbenoemde burgemeester wil en Noordwijk dus een zelfstandige koers in de Duin- en Bollenstreek blijft varen, ondanks de heidense kabinetsplannen op termijn te komen tot gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Onze motie om weer wijkavonden te organiseren, zodat de Noordwijkers gemakkelijk in contact kunnen komen met het gemeentebestuur, kreeg tot onze verbazing slechts steun van WNW/LN. Blijkbaar weet de gevestigde orde dus precies wat er in de Noordwijkse samenleving speelt. Een gemiste kans!

Uiteindelijk stemde LSN tegen de begroting met de volgende motivatie:

Deze, zojuist door de VVD benoemde zogenaamde one-issuepartij wil graag de volgende stemverklaring afleggen met betrekking tot de begroting 2013.

Ik begin met enkele citaten uit de programmabegroting 2013. Het College geeft aan dat het in eigendom hebben van gronden risico’s met zich mee brengt. Deze worden in paragraaf B “WEERSTANDSVERMOGEN” door het College beschreven. Het College geeft o.m. aan dat de focus op de risico-inventarisatie van de grondexploitaties verlegd wordt naar de jaarrekening 2012, omdat het inzicht in het totaal van de risico’s in het Grondbedrijf thans nog niet volledig is.

Een bijzonder groot probleem vind ik dat de herzieningen van de grondexploitaties nog niet door de raad zijn vastgesteld. Verder geeft het College aan dat hierdoor zowel in de raming van de opbrengsten als van de uitgaven er een behoorlijke mate van onzekerheid is.

Ik verbaas me er over dat het College accepteert dat de afdeling die deze herzieningen moet opstellen, het opstellen van deze herzieningen door andere prioriteiten heeft laten doorkruisen. Immers, in de huidige moeilijke economische situatie zouden deze herzieningen een TOP PRIORITEIT moeten hebben.

Desondanks komt het College met een meerjarenbegroting waar op een volgens mij onverantwoorde wijze gelden worden ontrokken aan het Grondbedrijf. Ik maak mij hierover grote zorgen en zo als ik in de wandelgangen hoor, meerdere met mij.

Ik kan door deze grote financiële onzekerheid rondom het Grondbedrijf niet instemmen met de Begroting 2013. Ik hoop dat ieder raadslid – zonder de discipline van de fractie – vrijelijk zal kunnen aangeven dat hij of zij met dezelfde zorgen zit als ik.

Uiteindelijk werd de begroting aangenomen met de stemmen van Lijst Salman Noordwijk en de Progressieve Combinatie tegen.