Burgemeester en Wethouders van Noordwijk hebben onze vragen over declaraties nog niet voldoende beantwoord.  Aanleiding voor het stellen van vragen is de landelijke discussie over integriteit van bestuurders. Lijst Salman Noordwijk vindt dat bestuurskosten openbaar dienen te zijn.

De brief:
121220 beantwoording declaraties

De declaraties:
http://www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=76950

Daarom toch nog een paar verduidelijkingsvragen aan het college:

Geacht college,

Uit uw antwoorden op onze schriftelijke vragen inzake bestuurskosten en declaraties concluderen wij dat u nog niet volledig bent geweest met uw beantwoording. Ook vragen enkele opmerkingen van u om een nadere reactie.

Gevraagd is naar de bestuurs- en declaratiekosten vanaf het begin van deze bestuursperiode (april 2010-heden).

-Gebleken is dat de bestuurs- en declaratiekosten van voormalig burgemeester Groen (april 2010- 1 juli 2011) ontbreken. Kunt u ons alsnog deze informatie verstrekken, alsmede deze informatie publiceren?

-De declaraties bevatten o.a. reiskosten. Op de declaratieformulieren is niet aangegeven van welke locatie naar welke locatie men zich exact verplaatst. Dit lijkt ons niet in lijn met de wet en regelgeving. Kunt u de van A naar B locaties vermelden, zodat duidelijk wordt dat de gedeclareerde kilometers werkverkeer voor gemeente Noordwijk betreffen?

-Kunt u per declaratie aangeven –voor zover dat nog niet gebeurd is-  aan welke werkactiviteit deze exact gekoppeld was?

-U stelt in antwoord op één van onze vragen dat er geen andere ‘bestuurskosten’ zijn, maar waar vinden wij de declaraties van ambtsgerelateerde voorzieningen, zoals mobiele telefonie, internet, televisie en abonnementskosten terug?

-U geeft aan dat op de beantwoording van de brief 8 uur ambtelijke inzet gepleegd is voor een totaalbedrag van € 300,00 (exclusief overhead).

Dit bedrag is inmiddels door ons aan u overgemaakt.

Kunt u aangeven wat de kosten voor overhead bedroegen, zodat wij het restantbedrag aan u kunnen overmaken?

-Bent u van mening dat uw administratie optimaal ingericht is teneinde toch vrij eenvoudig ‘bestuurskosten’ boven water te krijgen?

-Kunt u aangeven in welke gevallen waarin raadsleden vragen stelden, u nog meer melding heeft gemaakt van gemaakte ambtelijke kosten?

-De gemeenteraad heeft in de democratie een controlerende functie. Tracht u met het vermelden van kosten van beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden het stellen van vragen soms te ontmoedigen of dient dit een ander doel?

-Kunt u aangeven of u ook voor u zelf, en voor de afzonderlijke collegeleden, inzichtelijk maakt wat het stellen van vragen aan ambtelijke kosten met zich meebrengt?

En zo ja, kunt u ons hiervan een financiële specificatie verschaffen, alsmede deze informatie publiceren?

En zo nee, waarom niet?

-De presentatie van de declaraties op de website is nogal rommelig. U heeft alle bonnen steeds in één document geplaatst, waardoor e.e.a. nogal onoverzichtelijk is. Kunt u deze verantwoording verduidelijken door per collegelid, per vergoedingsonderdeel, per kwartaal de ‘bestuurskosten’ te noemen?

-Heeft u ons en de Noordwijkers volledig inzage gegeven in werkelijk alle bestuurs- en declaratiekosten van het college, en van de afzonderlijke collegeleden?

Wij gaan er vanuit dat u voor de beantwoording van bovenstaande, toch vooral openstaande vragen, niet de beschikbare 30 dagentermijn zult gebruiken, maar ons per omgaande van antwoorden voorziet.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman