Zwembadgebied – Raad 29 januari 2014 – Noordwijk
Bijdrage Lijst Salman Noordwijk

Voorzitter, voor ons staat het belang van Noordwijk en de Noordwijkers voorop. Dat is ook zo bij het agendapunt dat nu aan de orde is.

Het zal u duidelijk zijn dat Lijst Salman Noordwijk altijd al grote zorgen heeft gehad over de ontwikkeling van het zwembadgebied. De bebouwing is veel te kolossaal op deze locatie. En de zekerheid van het ontvangen van circa 30 miljoen euro van Heijmans is er echt niet. Vandaar ook dat we steeds, en als enige, niet hebben ingestemd met de planontwikkeling. Niet omdat we tegen een zwembad zijn, maar wél vanwege de grote financiële risico’s voor Noordwijk en de Noordwijkers.

De rest van de raad heeft zich echter wel laten overtuigen door wethouder van Ast. Hij heeft namelijk in februari 2012 gesteld dat er sprake was van een ‘waterdichte’ overeenkomst met Heijmans, de ontwikkelaar van het zwembadgebied.

Toch zijn er allerlei geheime raadsvergaderingen geweest in de afgelopen bijna 1½ jaar. Dat is vreemd, want als je een waterdichte overeenkomst hebt, wat valt er dan te verbergen?

Als het gaat om het feit dat Heijmans af wil van de overeenkomst, of een ander plan wil, dan zijn dat geen feiten die de positie van de gemeente Noordwijk ten opzichte van Heijmans schaden. Dat zijn immers feiten waarvan Heijmans zelf iets vindt, zelf iets schrijft aan de gemeente. Het openbaar maken van deze standpunten en meningen schaden de positie van Noordwijk dus in het geheel niet. Máár, zelfs die feiten heeft wethouder Van Ast geheim gehouden voor de Noordwijkers. Wij hebben het sterke vermoeden dat wethouder van Ast al in juli 2012 op de hoogte was van het feit dat Heijmans een ander plan wilde en/of wilde morrelen aan de overeenkomst. En daarmee de ontvangst van de 30 miljoen euro niet meer zo zeker was. En hij wist die zaken al voordat de opdracht (eind 2012) gegund is aan Vaessen om het zwembad, met voorfinanciering van gemeente Noordwijk, te gaan bouwen. Dat heeft hij verzwegen voor de Noordwijkers.

Desondanks heeft hij dus zonder de Noordwijkers te informeren bewust een groot financieel risico genomen van  meer dan 10 miljoen euro door toch de opdracht te verstrekken voor de bouw van het  zwembad.Wethouder Van Ast had natuurlijk gewoon de raad en de bevolking in 2012 moeten inlichten over  de draai van Heijmans en de grote risico’s die zouden ontstaan door eerst het zwembad te bouwen voordat de 30 miljoen opbrengst binnen zou zijn.

Gisteren hebben wij allen een brief van Heijmans ontvangen. Daar zijn wij niet blij van geworden. Heijmans stelt hierin  dat wethouder Van Ast de rechtbank onjuist geïnformeerd heeft. Voor alle duidelijkheid: wij zeggen niet dat dat zo is, maar het wordt wel door Heijmans gesteld.

Wij willen absoluut van wethouder Van Ast een reactie hierop, onder andere over  hoe het zit met de voorzieningen die volgens Heijmans niet gebouwd gaan worden. Daar hebben we grote zorgen over nu Heijmans stelt dat de gemeente handelt in strijd met de Grond Uitgifte Overeenkomst. Met andere woorden: dat het de gemeente is die de afspraken met Heijmans niet nakomt.

Ook hebben wij een vraag over het door Heijmans ingebrachte feit dat wethouder Van Ast stelt dat Heijmans niet gekomen is met een alternatief plan, terwijl Heijmans stelt dat zij wel degelijk met een alternatief plan is gekomen. Wie liegt er nu, is het Heijmans of wethouder Van Ast? Één van de twee moet hier niet de waarheid spreken. Graag uw reactie hierop. Desnoods mag u deze ook zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons toesturen.

Terug naar de raadsvoordracht zelf. Wij lezen in de kanttekeningen (risicofactoren) onderaan pagina 2 dat het college niet uitsluit dat Heijmans uiteindelijk door de rechter wel degelijk als belanghebbende zal worden aangemerkt in het kader van het Wob-verzoek. En als dat gaat gebeuren, dan zal de gemeente ook verplicht zijn een dwangsom te betalen aan Heijmans. Onze vraag is dan ook: hoe hoog kan deze dwangsom straks zijn? U zult dit ongetwijfeld hebben uitgerekend, anders kunt u ons niet adviseren dit risico nu blind te nemen.

Vooropgesteld: Lijst Salman Noordwijk strijdt voor het algemeen belang, en voor het belang van de Noordwijkers. En zeker niet  voor de belangen van Heijmans. Dat is en blijft een projectontwikkelaar die alleen gaat voor haar eigen belang. Het is jammer dat wethouder Van Ast hier nu pas achter komt; in december 2010 was hij nog buitengewoon enthousiast over Heijmans.

Lijst Salman Nordwijk is zoals bekend in principe voor openbaarmaking van alle zaken. Dat is voor ons de norm. Wij constateren echter dat wethouder Van Ast ons wat betreft de bouw van het zwembad in een groot financieel risico heeft gestort. Als door de openbaarmaking van het handelen van wethouder Van Ast  onze strategische positie wordt geschaad, dan betalen onze inwoners hiervan het gelag door een enorme verhoging van de OZB. Wij willen en zullen Heijmans dan ook zéker niet  helpen. Integendeel! De Noordwijkers mogen niet via een verhoging van de belastingen het slachtoffer worden van het mogelijk foute handelen van wethouder Van Ast.

Gezien het bovenstaande  zijn wij het daarom in het belang van de Noordwijkers met u eens dat we Heijmans niet als belanghebbende moeten aanmerken, omdat dan de 30 miljoen nog verder uit het zicht komt.

Wel vinden wij dat de Noordwijkers belang hebben bij de openbaarmaking van het dossier met betrekking tot het zwembad en de overeenkomst met Heijmans. Zij zijn de echt belanghebbenden!  Zij hebben recht op openbaarmaking van alle feiten. Zeker wat betreft alle door Heijmans verstuurde brieven en in overleggen uitgesproken meningen. Wij willen openheid over al deze zaken omdat die onze strategische onderhandelingspositie niet schaden. Indien u zaken omtrent de strategie ten opzichte van Heijmans niet openbaar wilt maken, en u dit goed beargumenteert, zullen wij dit respecteren. In dat geval onderschrijft u feitelijk wel ons standpunt dat de overeenkomst met Heijmans niet ‘waterdicht’ is en u Noordwijk in een groot risico heeft gestort.

Wij zullen daarom een amendement indienen.