Vandaag heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande brief aan de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland gestuurd. De brief gaat over de procedure met betrekking tot een vaste burgemeester voor Noordwijk. In de brief wijst Salman de Commissaris op zijn plaats.

Geachte heer Franssen,

Op 2 oktober 2012 heeft de Gemeenteraad van Noordwijk na uitgebreid onderzoek en na langdurige discussie unaniem besloten dat de gemeente niet zal samengaan met andere gemeenten.

Op 14 november daarna is er een bijeenkomst geweest van u en de fractievoorzitters uit de Gemeenteraad van Noordwijk. Op die bijeenkomst gaf u te kennen dat u het besluit van de Gemeenteraad niet aanvaardt. U eist dat Noordwijk stappen zal zetten tot overdracht van macht. De stappen moeten onomkeerbaar zijn. Voor uw medewerking aan een procedure tot selectie en benoeming voor Noordwijk van een burgemeester die door de Kroon is benoemd, stelt u als voorwaarde dat zulke stappen zullen zijn gedaan.

Ik wil door deze brief tegen uw handelwijze bezwaar aantekenen.

U bent niet in een positie om Gemeenteraadsbesluiten al dan niet te aanvaarden.

U bent niet in een positie om te beslissen of er al dan niet een procedure komt tot selectie van een burgemeester die door de Kroon zal worden benoemd.

U kunt voor uw medewerking aan zo’n procedure geen voorwaarden stellen.

Door voorwaarden te stellen die buiten de eigenlijke procedure liggen, gebruikt u uw positie voor andere doelen dan waarvoor zij u is toegekend.

Door voorwaarden te stellen, terwijl u weet dat de procedure niet om u heen kan, maakt u zichzelf tot degene die zal bepalen of de procedure zal worden gestart; zulke bevoegdheid hebt u wettelijk niet.

Door stappen te eisen die, al zou het maar voor een deel zijn, alsnog tot stand brengen wat u wenselijk vindt, en wat de Gemeenteraad van Noordwijk nou juist had afgewezen, creëert u voor zichzelf een soort bevoegdheid om namens anderen tot gemeentelijke fusie te besluiten; zulke bevoegdheid hebt u in werkelijkheid niet.

Het is onjuist dat u individueel zulke besluiten zou kunnen nemen.

Het is onjuist dat u zulke besluiten niet dan mondeling wilt meedelen.

Het is onjuist dat u voor besluiten van zulk verreikend maatschappelijk belang, of het nou het doen of het meedelen van het besluit is, een bijeenkomst gebruikt die slechts officieuze status heeft.

Zoals u langs andere wegen werd verzocht, verzoek ook ik u dringend om heroverweging van uw positie in dezen.

Met hoogachting,

Dennis Salman

Lid Gemeenteraad Noordwijk