Van vrijheid van meningsuiting en democratie hebben ze in Noordwijk nog nooit gehoord, wel van poppenkast en doofpotten. Als gekozen volksvertegenwoordiger word je door je collega’s gewoon de mond gesnoerd terwijl je een inhoudelijke bijdrage probeert te leveren aan het politiek debat.  Aanleiding voor Dennis Salman zich te wenden tot de Commissaris van de Koningin:

Aan de commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland,
de Hoogedelgestrenge heer J. Franssen
Postbus 90602
2509 LP  DEN HAAG

Noordwijk, 7 november 2012

Betreft: ontnemen woord tijdens commissievergadering gemeente Noordwijk

Hoogedelgestrenge heer Franssen,

Graag wil ik u in kennis stellen van het feit dat mij tijdens de raadscommissie Bestuur, Beheer en Werken, Welzijn van 6 november jl., tijdens de behandeling van het agendapunt “geleerde lessen met betrekking tot de Grent”, na interrupties van de burgemeester (portefeuillehouder), VVD, CDA en een vertegenwoordiger van Puur Noordwijk, het woord ontnomen is door de voorzitter van de commissie, mevrouw C. Drijver-van Empelen (Progressieve Combinatie).

Motivatie van de commissievoorzitter was dat mijn bijdrage geen betrekking op het agendapunt had. Mijn bijdrage had echter wel degelijk betrekking op het onderwerp, en daarbij heb ik ook op geen enkele wijze de orde van de vergadering verstoord of zelfs maar willen verstoren. Ik heb slechts in mijn eigen woorden mijn blijkbaar confronterende visie op voornoemd agendapunt willen geven. Het handelen van de voorzitter was derhalve niet in overeenstemming met het bepaalde in de gemeentewet en het reglement van orde van gemeente Noordwijk.

Ik heb het handelen van de commissievoorzitter, en de brede steun die daarvoor vanuit de commissie was, opgevat als een inperking van mijn democratische rechten als gekozen gemeenteraadslid. Het leek mij juist u als commissaris van de Koningin over deze kwestie te informeren. Zodra het audioverslag van betreffende vergadering beschikbaar is zal ik het u direct beschikbaar stellen. Ik vertrouw er op dat u dan de moeite zult nemen om dit verslag te beluisteren en er uw oordeel over wilt uitspreken.

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gemeenteraad van Noordwijk.

Met de meeste hoogachting,
namens Lijst Salman Noordwijk;

D.T.C. Salman