Zojuist heeft Lijst Salman Noordwijk bij het college van B. en W. schriftelijke vragen ingediend over de verkoop van schaarse gemeentegrond aan een projectontwikkelaar.
Juist op deze grond had sociale woningbouw op Noordwijk aan Zee gerealiseerd kunnen worden. Hieronder de vragen, waarop het college binnen 6 weken schriftelijk dient te reageren.

Geacht college,

Vandaag heeft uw college onderstaand persbericht uitgestuurd:

Vanaf donderdag 22 november a.s. ligt een bouwplan voor het gebied dat grenst aan de Parallelboulevard en de Nicolaas Barnhoornweg gedurende zes weken ter visie. In die periode kunnen belanghebbenden hun mening bij de gemeente kenbaar maken.

Het plan behelst de bouw van een complex met dertig appartementen, zes bedrijfsruimten aan de zijde van de Parallelboulevard en een ondergrondse parkeergarage. De bedrijfsruimten zijn niet bestemd voor detailhandel. De in het gebied aanwezige bebouwing wordt gesloopt. De vergunningaanvraag voor dit plan is ingediend door Burgland Projectontwikkeling. Met de tervisielegging start het college van burgemeester en wethouders de procedure voor vergunningverlening. Voor het plan is vrijstelling nodig van de bepalingen in het bestemmingsplan.

De appartementen worden verkocht en vallen in de vrije sector. De toekomstige bewoners kunnen hun auto’s kwijt in de parkeergarage. Daarnaast zijn er in de garage nog acht openbare plaatsen. Samen met de negen parkeerplaatsen die op straat beschikbaar zijn blijft de parkeercapaciteit in het gebied gelijk aan de huidige situatie. Wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) van Bouwen en Wonen is tevreden dat het bouwplan ter visie is gelegd. De Lange : “Er komen woningen bij, dat is een goede zaak. En het plan is een kwaliteitsslag voor het gebiedje dat nu rommelig is. Wat de architectuur betreft legt het een verbinding tussen het heden en het verleden van het oude vissersdorp.”
Wethouder Leon van Ast (PUUR NOORDWIJK): “Met de procedure die we nu starten worden afspraken uitgevoerd die het vorige college met Burgland heeft gemaakt. Om dit bouwproject mogelijk te maken is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig. Die herziening gaat nu de inspraak in.”

Lijst Salman Noordwijk betreurt het ten zeerste dat het college wéér steeds schaarser wordende gemeentegrond aan een commerciële ontwikkelaar heeft verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van dure woningen in de vrije sector, terwijl op de gemeentegrond óók sociale huur- en koopwoningen voor de Noordwijkers hadden kunnen worden ontwikkeld. Eerder gebeurde dit o.a. met het voormalig Brouwerterrein.

Lijst Salman Noordwijk heeft daarom de volgende vragen:

-Hoeveel m2 gemeentegrond heeft gemeente Noordwijk voor dit bouwplan ingebracht?

-Tegen welke m2 prijs is / wordt deze grond verkocht?

-Welk belang is volgens u met de verkoop gediend en op basis waarvan meent u deze verkoop van gemeentegrond te kunnen doen, of te hebben gedaan?

-Waarom heeft het college geen afspraken met de ontwikkelaar gemaakt voor de verplichte realisatie van tenminste 30% sociale huur- en koopwoningen, zonder daarbij maar gemakkelijk te verwijzen naar het vorige college, dat bijna uit dezelfde politieke samenstelling bestond? (In dit verband verwijzen wij u naar het opmerkelijke citaat van wethouder Van Ast in het persbericht).

-De appartementen vallen zoals u stelt onder de zogenaamde ‘vrije vestiging’. In de in Noordwijk gehanteerde woningbouwsegmentering  worden 4 vrije vestigingscategorieën onderscheiden:

–          “betaalbaar” (tot € 250.000,- (koop) en € 652 (huur)),

–          middelduur (tussen € 250.000 – en € 350.000,- (koop) en € 652 tot € 800 huur)),

–          duur (tussen € 350.000,- en € 600.000,- (koop) en € 1200 tot € 2000 (huur)),

–          topsegment (boven € 600.000,- (koop) en vanaf € 2000 (huur)).

Onder welke vrije vestigingscategorie(ën) vallen de geplande appartementen in dit bouwplan?

-Bent u het eens met onze stelling dat u met uw handelwijze de belangen van de Noordwijkse woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale huur of koopwoning, en graag ‘op’ Noordwijk aan Zee zouden willen wonen, heeft geschaad? En zo nee, waarom niet?

Uw schriftelijke antwoord zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman