Op 8 november 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het intrekken van niet-gebruikte bouwvergunningen / omgevingsvergunningen. Dit naar aanleiding van een discussie in de commissievergadering van 7 november 2012.

Geacht college,

Tot 1oktober 2010 was de wettelijke bevoegdheid om niet-uitgevoerde bouwvergunningen in te trekken vastgelegd in artikel 59 Woningwet.  Vanaf 2007 zegt het college een actief intrekkingsbeleid van niet-uitgevoerde bouwvergunningen te hebben uitgevoerd. Hieraan lagen beleidsregels ten grondslag.

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Volgens artikel 2.33, lid 2 onder a van de Wabo is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken als niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning een begin is gemaakt met het bouwen. Alleen als er urgente en zwaarwegende planologische belangen zijn wordt van deze bevoegdheid na 26 weken actief gebruik gemaakt. Doen zich geen urgente en zwaarwegende planologische belangen voor dan wordt na 104 weken na het onherroepelijk worden van de verleende vergunning gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. De Wabo is in werking getreden op 1 oktober 2010.

In de commissievergadering van 7 november jl. heeft het college benadrukt dat zij nog steeds gebruik maakt van haar bevoegdheid om niet-uitgevoerde omgevingsvergunningen (voor 1 oktober 2010: bouwvergunningen) in te trekken:

Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vragen:

-Zijn de beleidsregels intrekking niet-verleende bouwvergunningen (2007) – 2 jaar na invoering van de Wabo- nog van kracht?

-Zijn per 1 oktober 2010 (inwerkingtreding Wabo) door het college nieuwe beleidsregels opgesteld voor het intrekken van niet-uitgevoerde omgevingsvergunningen?

-En zo ja, kunt u ons deze beleidsregels verstrekken?

-En zo nee, op basis van welke overwegingen en gronden trekt u dan nu verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in?

-Kunt u ons een overzicht verschaffen van in welke gevallen in de periode 2007-heden,  het college gebruik heeft gemaakt van het intrekken van niet-uitgevoerde   bouwvergunningen, danwel omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen?

-In aansluiting op vraag 5: kunt u ons een overzicht verschaffen van in welke gevallen, in de periode 2007-heden, het college dit niet gedaan heeft en wat de motivatie daarvan was?

-Kunt u ons de procedure schetsen zoals toegepast wordt bij het intrekken van niet-uitgevoerde omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen?

-Indien een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt ingetrokken, bestaat de kans dat een misschien eigenlijk door gemeente Noordwijk wél gewenste ontwikkeling nooit meer doorgang zal vinden. Hoe verhoudt dit spanningsveld zich tot het door u gevoerde intrekkingsbeleid?

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman