Vandaag (10 september 2012) heeft het college een persbericht inzake het afgelasten van het slaan van de eerste paal BinnenZee uitgedaan
(bron: ).

Ik hecht er in dit verband waarde aan u te informeren over mijn (eerdere) standpunten in dit zeer risicovolle dossier.

1. Het omgaan met belanghebbenden

In de persverklaring van gemeente Noordwijk d.d. 10 september 2012 wordt voor het afgelasten van het slaan van de eerste paal de volgende argumentatie gegeven:

“omdat het college het ongepast zou vinden, hangende het oordeel van de rechter op het recent door belanghebbenden ingediende verzoek tot voorlopige voorziening, gebruik te maken van de bouwvergunning voor het zwembad BinnenZee”.

Dat is een hoogst opmerkelijke argumentatie, temeer Dennis Salman het college in januari 2012 al wel wees op het feit dat het ongepast was de bomen te kappen voor de bouw van het nieuwe zwembad, terwijl er nog bezwaren lopen.

“VVD-raadslid Dennis Salman vindt dat het college van B & W bezwaarmakers provoceert door bomen te kappen voor de bouw van het nieuwe zwembad. Dat laat het raadslid weten in reactie op een bericht op de site van Nens. De rechter oordeelde dat er eerst nog een paar zaken onderzocht moeten worden. Salman meldt ook dat hij altijd tegen het plan is geweest. Hij vindt het te kolossaal met dure,onverkoopbare woningen in een prachtig middengebied. Salman zegt: “ik ben zeker niet tegen een zwembad, maar dit plan wordt het failliet van Noordwijk”. Hij gaat tegen de gunning van het project stemmen die tijdens de raadsvergadering op de agenda staat”.

Bron: 

Wethouder Van Ast reageerde hierop namens het college in de raadsvergadering van 1 februari 2012 als volgt:

“…de bezwaarmakers al bij het aanvragen van de kapvergunning hebben vernomen dat de
bomen gekapt zullen worden. Toen de vergunning onherroepelijk werd, is er opnieuw een brief gestuurd naar de bezwaarmakers waarin is gemeld dat de kapvergunning ook gebruikt zou worden. Ondanks deze hoeveelheid informatie heeft hij reacties gehoord dat het schandalig is dat de gemeente provocerend bomen gekapt. Spreker (Van Ast, DS) zegt dat de gemeente dienstverlenend is geweest, maar dat er wel een grens in zicht komt”.

Bron:  (pagina 14)

2. Gunning zwembad en kredietaanvraag; grote risico’s

In de raadsvergaderingen van 1 februari 2012 en 3 maart 2012 is de raad respectievelijk verzocht in te stemmen met het definitieve voornemen tot gunning bouw zwembad Binnenzee en het instemmen met de kredietaanvraag voor het zwembad Binnenzee.

ALS ENIGE RAADSLID heb ik tegen de voorstellen van het college gestemd en daarover de volgende stemverklaring afgelegd:

“Ik ben zeker niet tegen de bouw van een zwembad, maar heb mij wel altijd verzet tegen dit zwembadplan. Om deze reden heb ik in 2011 ook tegen de aanbestedingsprocedure gestemd vanwege:

-Te kolossale bebouwing met dure onverkoopbare woningen in dit open gebied;
-De constructie waarbij de gemeente optreedt als voorfinancierder leidt tot grote financiele risico’s voor de Noordwijkers.

Nu wordt voorgesteld in te stemmen met de gunning aan Vaessen. Blijft overigens hoogst merkwaardig waarom niet meer marktpartijen gereageerd hebben, in een tijd waarin ze allemaal staan te springen om werk.

Mij huidige bezwaren richten zich momenteel vooral op de hoge kosten van het zwembad en de onzekerheid dat de complete investering in dit gebied uiteindelijk betaald wordt door Heymans. Om met het laatste te beginnen. Heymans heeft, zo werd op 31 januari jl. bekend, het jaar 2011 afgesloten met een verlies van maar liefst 40 miljoen (!) euro. Heymans is ook de partij die uiteindelijk aan gemeente Noordwijk een bedrag verschuldigd is van ongeveer 30 miljoen euro (niemand weet ook meer of het nu 27 of 31 miljoen euro is).

Wethouder Van Ast kan dan wel zeggen dat het geld door Heymans betaald wordt, maar daarover heb ik sterk mijn twijfels. Meneer Van Ast, indien u geen gelijk krijgt, mag u er op rekenen dat ik bij u “aan bel”!

Met betrekking tot het zwembad wilt u ons laten geloven dat het bad gebouwd kan worden voor 8,5 miljoen euro. Ik schat in dat de totale ontwikkelingskosten vele miljoenen meer zullen zijn. Recentelijk heeft u ons nog onaangenaam verrast met een overschrijding van de aan ons voorgespiegelde kosten van 3,5 miljoen euro (compensatie bollengrond en renteverlies).

Volgens mij is het niet verantwoord deze hoge investering per gebruiker te doen, ten opzichte van andere sportbeoefenaars in Noordwijk.

Ik blijf mij dan ook tegen dit plan verzetten, met teveel risico’s voor de inwoner van Noordwijk!”

Bronnen:
Het vastgestelde verslag van de raadsvergadering van 1 februari 2012 treft u hieronder aan (pag. 14/15):
Bron

Het vastgestelde verslag van de raadsvergadering 3 maart 2012 treft u hieronder aan (pag. 7):
Bron