Noordwijk – Onderstaande verklaring heeft Lijst Salman Noordwijk uitgesproken tijdens het debat over de bestuurlijke toekomst van Noordwijk op 4 april 2013. Tijdens het uitspreken van de verklaring werd Dennis Salman een aantal keren geprobeerd de mond te snoeren door vertegenwoordigers van de Progressieve Combinatie, de VVD, en het CDA, alsmede door de waarnemend burgemeester.

Lijst Salman Noordwijk zal zich vandaag niet inhoudelijk uitlaten over de 36 samenwerkingsafspraken. U zult na dit stukje recente geschiedenis, dat tevens onze verklaring is, ook begrijpen waarom wij niet met de raadsvoorstellen zullen instemmen.

Toen onze vorige burgemeester vertrok dreigde de CdK, de heer Franssen, ons met het krijgen van een slechte burgemeester indien we niet zouden kiezen voor het nadenken over onze bestuurlijke toekomst. Eigenlijk zei hij toen al, buiten zijn bevoegdheid om: ik wil dat Noordwijk gaat fuseren. De gemeenteraad zwichtte voor dat dreigement en we kregen een waarnemende burgemeester. Een waarnemende burgemeester, met –ongetwijfeld- een mondelinge opdracht, die van fusie.

Er volgde een rapport, het rapport Berenschot dat kortweg stelde: samenwerking OK, fusie nee.
De gemeenteraad van Noordwijk wees fusie dan ook op 2 oktober 2012 krachtig van de hand. De dank van de Noordwijkers hiervoor is dan ook groot.

In november verschenen de fractievoorzitters bij de CdK aan tafel om te spreken over de Noordwijkse toekomst met een eigen en een échte burgemeester. Het was ook die avond dat de CdK zei dat hij dát Berenschot rapport maar niks vond; maar ook dat hij wilde dat Noordwijk een stuk macht inleverde; als ware het een fusie. Complimenten gaf hij wel voor een rapport van de heer Aert van Bochove, waarover ik zo nog kom te spreken. Middels een door Lijst Salman Noordwijk ingediende motie heeft de gemeenteraad- waarvoor weer grote dank- in de novemberraad herbevestigd dat er geen fusie zou komen.

Op 14 februari heeft een regionale raadsledenbijeenkomst plaatsgevonden. Een bijeenkomst georganiseerd door de stuurgroep (ofwel: de colleges met daarin in 4 van de 5 gevallen, waarnemende burgemeesters!), daarin begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit een delegatie vanuit de raad.
Hierbij werden dan wel ballonnen opgelaten om de liefde aan elkaar te betuigen, maar beste mensen, de bijeenkomst was ook in figuurlijke zin: LUCHT! Tijdens deze bijeenkomst die niets, maar dan ook niets weg had van een conferentie tussen raadsleden. (Voor uw beeld: namens Noordwijk lieten tijdens het plenaire gedeelte alleen Puur Noordwijk en Lijst Salman van zich horen. De VVD, het CDA en de Progressieve Combinatie zwegen en keken geïrriteerd op toen Puur Noordwijk en Lijst Salman voor het Noordwijkse belang opkwamen).

Tijdens de bijeenkomst, nogmaals, het was geen conferentie, werd een stuk besproken van de hand van een bureau dat eerder voor de regionale ondernemersvereniging een stuk schreef waarin fusie bepleit werd. Juist ja, het stuk waarvoor de CdK nu juist in een overleg met de fractievoorzitters zijn grote waardering had uitgesproken.

En dan beste mensen, lag er al een door de stuurgroep gedicteerde slotverklaring klaar. Hoe vreemd is dat, als de raadsleden zich nog moeten uitspreken over de stukken.

Samengevat:

Constaterende dat de raadsledenbijeenkomst van 14 februari jl. tot stand is gekomen onder druk van de CvdK;

Constaterende dat in de aanloop naar de raadsledenbijeenkomst, de gemeenteraad van Noordwijk niet gehoord is door de Klankbordgroep;

Constaterende dat de bijeenkomst van 14 februari achter gesloten deuren plaatsvond, terwijl de Noordwijkers nota bene de belangrijkste stem hebben en de pers er is om de Noordwijkers te informeren;

Constaterende dat tijdens de bijeenkomst van 14 februari de raadsleden in groepen opgedeeld zijn om kort iets te mogen zeggen over het rapport van de stuurgroep. Hierbij nam ondergetekende overigens plaats op de tribune omdat er geen ruimte was voor een echt inhoudelijke discussie. En bovendien was het onmogelijk voor de kleinere fracties zich in 5-en op te delen;

Constaterende dat de stukken voor de raadsledenbijeenkomst opgesteld zijn door een  adviseur die via een ander kanaal fusie bepleitte en derhalve geen zuivere uitvoering kon geven aan de Noordwijkse motie voor intensivering van de samenwerking;

Constaterende dat de Provincie Zuid-Holland voor 50% meebetaald heeft aan de totstandkoming van de stukken zoals opgesteld voor de raadsledenbijeenkomst en hiermee mogelijk ook invloed heeft gehad op de inhoud daarvan;

Constaterende dat de invulling van de raadsledenbijeenkomst bepaald is door de stuurgroep zijnde de 5 colleges met daarin 4 waarnemende burgemeesters, ofwel rechterhanden van de CdK;

Constaterende dat door de gekozen vorm van de raadsledenbijeenkomst er geen goede  discussie tussen raadsleden mogelijk was en het derhalve geen conferentie was, maar er sprake was van een opgelegd dictaat van de stuurgroep (ofwel, de colleges);

Constaterende dat nog voordat de raadsledenbijeenkomst had plaatsgevonden er al een slotverklaring van de stuurgroep lag met daarin de voorgekauwde conclusies van de raadsledenbijeenkomst;

Constaterende dat wij er nog niet zo zeker van zijn dat de Noordwijkse motie van 2 oktober 2012 met de strekking ‘intensivering samenwerking’ vastgehouden blijft worden, en er meer dan toen sprake lijkt te zijn van een opmaat naar fusie (Gemeente Lisse spreekt op haar website bijvoorbeeld nog steeds over fusieonderzoek). Al zullen sommigen van u dat niet durven uitspreken met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Concludeert Lijst Salman Noordwijk: dat de raadsledenbijeenkomst niet als legitiem kan worden beschouwd, en er derhalve niet kan worden ingestemd met de voorgestelde (of moet ik zeggen: opgelegde) beslispunten.

Wat wil Lijst Salman Noordwijk dan wel? Want u bent zo negatief, hoor ik sommigen van u denken. Als u dat laatste mocht denken, zeg ik u, dat ú juist naïef bent.

Wij willen dat Noordwijk een eigen koers gaat varen en zich niet laat leiden, noch door de regio, noch door minister Plasterk, noch door een machtsmisbruikende CdK, noch door een waarnemende burgemeester.

Lijst Salman Noordwijk wil verder graag samenwerken met welke gemeente in de regio dan ook, maar dat moeten vooral flexibele samenwerkingsvormen zijn. Als na een bepaalde periode blijkt dat de samenwerking voor de ene of de andere partij geen voordelen biedt, moet je die samenwerking ook gewoon kunnen stoppen.

Geen fusie dus, geen met handboeien geketende relaties, maar gewoon flexibele samenwerkingsvormen. Op voorwaarde dat Noordwijk en de Noordwijkers daar aantoonbaar van profiteren en blijven profiteren. In financiële zin, maar zeker ook als het gaat om een betere dienstverlening; én met een democratisch gekozen lokaal bestuur, een bestuur dat Noordwijk de belangrijkste plaats op aarde vindt en daarvoor tot het uiterste knokt. Laat dat vanavond ook blijken!