Betreft: mondelinge vragen inzake Heijmans/zwembadgebied t.b.v. raad 26-2-2014

Geacht college,

Maandagavond jl. hebben wij de reactie vanuit het college ontvangen op de brief van Heijmans van 28 januari jl. Naar aanleiding van deze reactie, en in combinatie daarmee de reactie van het college d.d. 7 januari jl. op de door ons gestelde vragen inzake het zwembadgebied, heeft onze fractie de volgende vragen.

Vraag 1

Het is opvallend dat u via het Memorandum van Houthoff nu wel inhoudelijk reageert op allerlei ingewikkelde juridische stellingen en opmerkingen van Heijmans. Blijkbaar schaadt dit de positie van de gemeente nu opeens niet meer. Op de door ons op 17 december jl. en ook al eerder gestelde vragen, die vooral politiek relevante zaken betrof, en relevant zijn voor de Noordwijkers, verwijst u voornamelijk met een groot stilzwijgen naar de geheime vergaderingen. Dat is vreemd.

a. Is het niet beantwoorden van onze vragen vooral bedoeld geweest om de positie van de verantwoordelijk wethouder te redden?

b. Nu u wel antwoord blijkt te kunnen geven op zaken die onze juridische positie in de kern raken, bent u nu dan ook bereid om onze eerdere schriftelijke vragen alsnog op een normale wijze te beantwoorden, en zo ja kan dat binnen 1 week?

Vraag 2

U geeft ongevraagd een reactie op uw verwerving van grond tegen niet marktconforme voorwaarden van een bezwaarmaker. U stelt verder dat bij de intrekking van de overige bezwaren geen sprake is geweest van een ‘afkoop’ en dat de afspraken betrekking hebben op verbetering van de leefomgeving. Nu u zelf dit pad van uitleg en openheid inslaat, lijkt het ons niet meer dan logisch dat u nu ook aan ons en de Noordwijkers aangeeft wat er precies met de bezwaarmakers is afgesproken. Het gerucht gaat namelijk dat dit mogelijk een half miljoen euro heeft gekost en dat bezwaarmakers zelfs in het buitenland volgroeide bomen hebben mogen uitkiezen voor in hun wijk.

Nu u zelf stelt dat alle gemaakte afspraken het volle licht kunnen verdragen, is er ook geen enkele reden meer om u te beroepen op verdere geheimhouding.

a. Vindt u het nu ook logisch dat u de gemaakte afspraken bekend maakt?

b. Zo ja, is dat mogelijk binnen 1 week?

c. Zo nee, heeft u dan toch wat te verbergen: is het dan toch niet marktconform? Klopt uw verdediging dan toch niet?

d. Gaat het om circa een half miljoen euro aan kosten en vergoeding van kosten? Of, wat is het bedrag dan?

e. Klopt het verhaal over de bomen?

Vraag 3

Hoewel wij dit allang vermoedden, zijn wij toch echt geschrokken van hetgeen in het Memorandum onder punt 3.1, 3.2 en 3.5.3 staat. U blijkt namelijk al op 19 juli 2012 kennis te hebben van het feit dat Heijmans van mening is dat het bouwplan vanwege de marktomstandigheden niet gerealiseerd kan worden, de gemeente de rechter verkeerd zou hebben geïnformeerd en dat nog twee andere zaken niet zouden kloppen. Informatie waaruit eenduidig blijkt dat Heijmans feitelijk van de overeenkomst af wil. Hierover zou hoe dan ook een juridische strijd gaan ontstaan. En dus was medio juli 2012 al bij u bekend dat de ontvangst van de beloofde 31,5 miljoen euro onzeker was.

Desalniettemin wordt daarna, in oktober 2012 de eerste paal geslagen en in december 2012 door het college de definitieve bouwopdracht aan Vaessen gegeven voor de bouw van het zwembad.

a. Waarom heeft het college de gemeenteraad en de bevolking niet geïnformeerd over de obstructie van Heijmans en het feit dat er dus een fors risico was dat de gemeente de beloofde 31,5 miljoen niet zou gaan ontvangen c.q. deze betwist zouden gaan worden?

b. Het betrof slechts de openbaarmaking van de mening van de tegenpartij. Zou hiermee de onderhandelingspositie van de gemeente t.o.v. Heijmans verslechteren? Dat lijkt ons per definitie onmogelijk.

c. Waarom heeft het college de gemeenteraad en de bevolking over het standpunt van Heijmans en over het mogelijk niet ontvangen van de 31,5 miljoen niet geïnformeerd en geraadpleegd voordat u, maanden daarna, de definitieve opdacht gaf voor de bouw van het zwembad?

Vraag 4

Het bovenstaande vraagt om een beschouwing over de politieke situatie.

a. Is het college thans van mening dat u de gemeenteraad en de bevolking correct en volledig had moeten informeren over de feiten en de aanwezige risico’s, vóórdat u besloot tot de definitieve bouwopdracht voor het zwembad?

b. Zo nee, acht het college het verstrekken van deze informatie dan niet wezenlijk voor een open en transparant opererend gemeentebestuur?

c. Zo ja, welke politieke consequenties trekt het college hieruit?

Vraag 5

Het college heeft zich meerdere malen vanwege onze kritische vragen heel negatief uitgelaten over Lijst Salman Noordwijk. Omdat door het alleen al stellen van vragen de onderhandelingspositie van de gemeente zou worden verzwakt. Wij zijn er zelfs van beschuldigd dat we ons voor het karretje van Heijmans laten spannen.

Wij verwerpen dit soort insinuaties; ze zijn zonder enig bewijs en ook ruim onder de gordel. Maar laten wij het eens omdraaien. Niet met een stelling, maar gewoon met enkele vragen zonder beschuldigingen op voorhand.

a. Heeft de verantwoordelijk wethouder zich ooit voor het karretje van Heijmans laten spannen?

b. Heeft de verantwoordelijk wethouder vanuit zijn vroegere functie bij het bedrijf waar hij partner was met Heijmans te maken gehad? Heeft hijzelf vanuit die functie voor Heijmans enige opdracht verricht?

Met vriendelijke groet,

Dennis Salman