Lijst Salman Noordwijk stelt nieuwe vragen over geheimhouding en gevangenisstraf

Geachte college,

De ene maand stelt u dat Lijst Salman Noordwijk bestuurlijke verantwoordelijkheid had moeten tonen door naar de geheime vergaderingen over Heijmans te gaan en daardoor niet het naadje van de kous weet, dus ‘zomaar wat roept’.
Een maand later stelt u in antwoord op nieuwe vragen van onze fractie, dat raadslid Salman volledig op de hoogte is van het dossier ondanks dat hij sinds oktober 2012 geen geheime vergaderingen meer heeft bezocht.
Dat is uiterst merkwaardig. U spreekt zichzelf hiermee tegen. En wij moeten u zeggen; dat heeft ons vertrouwen in dit dossier niet versterkt.

Net zo vreemd als het is dat u waarschijnlijk bewust in uw beantwoording van onze mondelinge vragen van vorige maand alleen al bij de inleiding wel 5 keer spreekt over “beslotenheid” en “besloten vergaderingen”, terwijl het geheime vergaderingen zijn, waarop een sanctie staat op het door het naar buiten treden door een raadslid; nl. gevangenisstraf. Met andere woorden: zodra ik, of 1 van de andere raadsleden iets uit de geheime vergaderingen naar buiten brengt, dan is de kans groot dat ik vanavond nog van mijn bed gelicht word. Om even aan te geven hoe het écht zit. Veel Noordwijkers geloven dit namelijk niet en vragen zich af wat het College toch te verbergen heeft.

Vraag 1:
Klopt het dat sprake is van “geheime” vergaderingen en niet van “besloten vergaderingen” waar u geregeld over spreekt? En klopt het dat niet sprake is van “beslotenheid” of “besloten houden” maar van “geheim houden”.

Vraag 2:
Staat op het uit de school klappen van “geheime vergaderingen” inderdaad als sanctie gevangenisstraf?

Donderdag is er een opening van het zwembad. Niet de echte, maar de ‘verkiezingsopening’. Deze raadsvergadering, 1 dag ervoor, is ook een mooie gelegenheid voor een opening, namelijk opening van zaken richting de Noordwijkers.

Vorige maand heeft u veel gezegd, vooral over niet gevraagde zaken. Het antwoord op veel vragen is daardoor niet gegeven. Wij verzoeken u vandaag wel iedere vraag te beantwoorden met een duidelijk ja of nee.

Vraag 3:
In de Houthoff-notitie van 21 februari 2014 wordt gesteld dat van afkoop van bezwaarmakers geen sprake is, en dat de gemaakte afspraken geheel binnen de daarvoor gebruikelijke kaders vallen. U laat Houthoff dit zeggen. Wij willen graag uw antwoord.
a. Zijn alle met de bezwaarmakers gemaakte afspraken marktconform en zijn ze binnen de gebruikelijke kaders? Ja of nee graag.

b. Zo ja, worden de belangen van de gemeente dan geschaad als u deze afspraken openbaar maakt?

c. Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de inwoners dan denken dat er iets te verbergen valt?

d. Zo nee, wilt u dan alsnog alles direct openbaar maken?

Vraag 4:

Heijmans blijkt u al in juli 2012 te hebben gemeld dat zij geen heil meer zien in het beoogde bouwplan.
a. Zou de mededeling van u aan de gemeenteraad en de inwoners dat Heijmans blijkbaar van het plan afwilde, de positie van de gemeente schaden?

b. Zo ja, hoe zou dat kunnen?

c. Zo nee, waarom heeft u dit feit dan niet gewoon in alle openbaarheid bekend gemaakt?

d. Waarom heeft u dit niet bekend gemaakt toen daar alle reden voor was, namelijk voordat u eind 2012 definitief besloot om het zwembad te gaan bouwen?

Vraag 5:
Zonder iets te willen stellen, Lijst Salman Noordwijk heeft het gevoel dat er een aantal zaken mogelijk niet bekend zijn bij alle gemeenteraadsleden. Daarom nog 2 vragen. Eind 2010 zijn er door de wethouder afspraken gemaakt met Heijmans, resulterend in de overeenkomst met bijlagen van december 2010 zoals besproken in de raad.

a. Hebben ALLE (aanwezige) leden van de gemeenteraad in december 2010 of daarna kennis kunnen nemen van ALLE tussen de portefeuillehouder/college gemaakte afspraken?

b. Zo ja, er zijn dus geen afspraken met Heijmans waar de gemeenteraad niet van weet?

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk

Dennis Salman