Op 16 mei heeft Dennis Salman vragen gesteld over het nieuwbouwproject aan de Abel Tasmanstraat.

Op 15 mei is in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid de verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk besproken. Deze verordening bepaalt o.a. voor welke doelgroepen de sociale woningen bestemd zijn.

In het commissiestuk stelt u voor de verordening, na vaststelling door de raad, met terugwerkende kracht tot 25 april 2013 in werking te laten treden; juist om de doelgroepenverordening van toepassing te kunnen laten zijn voor de aanbieding van de sociale koopwoningen aan de Abel Tasmanstraat.

Deze woningen zijn in eerste instantie bestemd voor Noordwijkse starters. De verordening stelt dat een sociale koopwoning steeds na 13 weken vruchteloze aanbieding aan een andere doelgroep kan worden aangeboden.

Vandaag constateerden wij dat een makelaar uit Lisse per 3 mei gestart is met de verkoop van de woningen aan de Abel Tasmanstraat. Inschrijven op de woningen kan tot 1 juni a.s. Aan de inschrijving worden in de advertentie, zowel in de kranten, als op de website (www.hofvanabel.nl), geen voorwaarden gesteld voor wat betreft de voorrang voor Noordwijkers, inkomenscriteria etc. In de advertentie in de krant prijkt overigens het logo van gemeente Noordwijk.

Lijst Salman Noordwijk heeft hier over de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de inhoud van de advertentie de indruk zou kunnen wekken dat de sociale koopwoningen aan de Abel Tasmanstraat ook voor niet-Noordwijkers beschikbaar zijn?

2.  Bent u met ons van mening dat de inhoud van de advertentie de indruk zou kunnen wekken dat de sociale koopwoningen aan de Abel Tasmanstraat ook voor mensen die niet voldoen aan de inkomenscriteria uit de Doelgroepenverordening beschikbaar zijn?

3.  Bent u met ons van mening dat de inhoud van de advertentie de indruk zou kunnen wekken dat de sociale koopwoningen ook voor niet-starters beschikbaar zijn, terwijl de gemeenteraad juist uitgesproken heeft dat deze woningen bij uitstek voor de doelgroep Noordwijkse starters geschikt zijn?

4. Welke informatie cq. eisen heeft u aan de ontwikkelaar/makelaar meegegeven voor wat betreft de verkoop van de woningen?

5. Wat gebeurt er indien onvoldoende belangstelling van Noordwijkers bestaat voor de 13 woningen nadat de inschrijftermijn van amper 1 maand verstreken is, en;
hoe verhoudt zich dat tot de Doelgroepenverordening, m.n. voor wat betreft de toewijzing aan de niet primaire doelgroepen en niet-Noordwijkers.

6. Bent u bereid met de ontwikkelaar en makelaar in overleg te treden om e.e.a. te corrigeren cq. te verduidelijken?

7. Op welke wijze vindt toetsing door het college aan de wet- en regelgeving plaats voor wat betreft de verkopen?

Gezien de  urgentie van deze kwestie, en de behandeling van de Doelgroepenverordening in de raad, later deze maand, verzoeken wij u vriendelijk deze vragen vóór aanstaande raadsvergadering te beantwoorden.

Dennis Salman